Zwroty i reklamacje

 

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@amil24.pl  Uwaga: zwroty bez uprzedniego przesłania oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Magazyn Zwrotów - Wist ul.Robotnicza 70 53-608 Wrocław , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów korzystania zmniejszających jego wartość handlową, w tym czy nie został zdekompletowany, uszkodzony lub zniszczony).

Na Twój adres email prześlemy informację o rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na wskazany numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na rachunek karty. Zwracana kwota może zostać pomniejszona odpowiednio do stopnia zmniejszenia wartości handlowej towaru wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu złożone było po terminie ustawowym, zwrot nie zostanie przyjęty, o czym poinformujemy Cię na wskazany adres email. Ewentualny kolejny zwrot przesyłki (także ze względu na jej nie przyjęcie przez adresata) skutkował będzie jej utylizacją bez prawa do odszkodowania.

Jeżeli stan w chwili jego zwrotu pozbawia go wartości handlowej, zwrot ceny nie nastąpi; w takim przypadku możesz w terminie 14 dni od zawiadomienia o takiej sytuacji wnieść o ponowne przesłanie na Twój koszt tego samego egzemplarza towaru, w przeciwnym wypadku zostanie on zutylizowany bez prawa do odszkodowania.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

Uwaga: dla uproszczenia i przyśpieszenia procedur reklamacyjnych związanych z uszkodzeniami towarów w transporcie zdecydowanie zalecamy możliwie szczegółowe oględziny przesyłki bezpośrednio przy jej odbiorze i zaznaczenie stwierdzonych uszkodzeń w protokole przewoźnika / liście przewozowym.

Przypominamy, że zgodnie z art.545 § 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Szkody w przesyłce nie dające się zauważyć z zewnątrz i ujawnione po przyjęciu przesyłki należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej przyjęcia; uchybienie temu terminowi co do zasady uniemożliwia dochodzenie roszczeń od przewoźnika (art.76 Prawa przewozowego).

Zaznaczamy, że wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie; w szczególności ewentualne odstępstwa od powyższych reguł nie pozbawiają konsumenta możliwości złożenia reklamacji co do niezgodności towaru z umową.

 

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu wraz z dokumentacją fotograficzną stanu towaru i opakowania, oczekiwaną formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji) najlepiej na adres e-mail: sklep@amil24.pl lub drogą pocztową na adres ul. Ostródzka 29, 54-116 Wrocław .
  W związku z wadą możesz żądać:
         wymiany rzeczy na wolną od wad,
         usunięcia wady,
  lub złożyć oświadczenie o:
         obniżeniu ceny,
         odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

 2. W odpowiedzi poinformujemy, czy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przesłanie produktu do magazynu zwrotów. Uwaga: zwroty bez uprzedniego zgłoszenia, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowaneReklamowany towar należy wysłać na adres:
  Magazyn Zwrotów - Wist ul.Robotnicza 70 53-608 Wrocław
 3. Najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu towaru (a gdy nie był on zgodnie z powyższym wymagany, od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego) poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@amil24.pl.pl lub telefonicznie: 883968152. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl